Zaštita na radu u „kafiću“

U ovome tekstu pišemo što sve treba poduzeti u zaštita na radu kod poslodavca koji obavlja ugostiteljsku djelatnost i pruža ugostiteljske usluge

Obveza je poslodavca da primjenjuju pravila za sigurnost i zdravlje na radu u skladu s općim načelima zaštite koja su navedena u odredbama članka 17. Zakona o zaštiti na radu;

Opće obveze:
• izbjegavanje opasnosti i štetnosti;
• procjenjivanje opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu;
• sprječavanje opasnosti i štetnosti, prije svega, na njihovom izvoru;
• zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim;
• davanje prednosti primjeni skupnih pravila za otklanjanje opasnosti i štetnosti prije primjene pojedinačnih pravila;
• primjereno osposobljavanje i obavješćivanje radnika;
• planiranje zaštite s ciljem međusobnog povezivanja tehnike, ustroja, uvjeta, ljudskih resursa i utjecaja okoliša,
• prilagodba razvitku tehnike,
• prilagodba rada, naročito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora opreme, te načina rada i proizvodnje, posebice u svrhu ublažavanja štetnog učinka na zdravlje radnika zbog jednoličnog rada i rada po učinku.

1. Svaki poslodavac dužan je izraditi Procjenu opasnosti, bez obzira na djelatnost koju obavljaju i bez obzira na broj radnika.

2. Kod svih pravnih subjekata /obrtima, OPG-ima i dr…/ potrebno je obaviti sljedeća osposobljavanja:
• Osposobljavanje poslodavca/ovlaštenika za rad na siguran način
• Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način na svom radnom mjestu
• Osposobljavanje poslodavca i zaposlenika za početno gašenje požara
• Na svakih 20 zaposlenih, u svakom izdvojenom pogonu, u svakoj smjeni mora biti jedna osposobljena osoba za pružanje prve pomoći unesrećenima na radu

3. Potrebna ispitivanja
• Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
• ispitivanje električnih instalacija
• ispitivanje radnog okoliša
• ispitivanje munjovodnih instalacija
• ispitivanje panik rasvjete
• ispitivanje ventilacije

4. Osigurati potrebna odgovarajuća zaštitna sredstva

5. Izraditi pisane upute za rad na mjestima gdje postoje opasnosti
• uz strojeve, opasne alate, kao i kod rada sa opasnim kemikalijama i sl.

6. Sklopiti ugovor sa specijalistom medicine rada i izvršiti liječnički pregled kod specijaliste medicine rada radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada
• Liječnički pregled se obavlja prije početka zaposlenja
• Periodički pregledi se obavljaju u tijeku zaposlenja u rokovima koje odredi specijalist medicine rada
• Za poslove s posebnim uvjetima rada obično su propisani i uvjeti potrebne dobne granice (minimalno 18 godina i stručne osposobljenosti za rad na strojevima)

7. Kupiti Knjigu nadzora zaštite na radu i držati je u poslovnom prostoru (u koju će inspektor upisivati svoje odluke i naloge koje donesu pri kontroli).

8. Poslodavac je dužan čuvati:
• tehničku dokumentaciju iz koje je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite naradu za objekt ili dio objekta koji koristi za radne i pomoćne prostorije tako dugo dok ih koristi
• upute o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima dok testrojeve i uređaje koristi,
• planove uređenja privremenih radilišta dok ta radilišta koristi,
• isprave o obavljenim ispitivanjima
• dokaze o ispravnosti instalacija.

9. Poslodavac je dužan voditi evidencije o:
• zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način,
• zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada,
• opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi,
• ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

10. Poslodavac je dužan prijaviti inspektoru rada (zaštite na radu) o svakoj težoj, smrtnoj ili skupnoj ozljedi na radu odmah, a u roku od 48 sati dati pisano izvješće.
• Poslodavac je dužan inspektoru rada prijaviti i svaku drugu ozljedu koja ima posljedicu izostanak radnika s posla tri ili više dana, ali je ta obaveza ispunjena ako je u roku od 8 dana od ozljede o tome izvijestio HZZO (na propisanoj prijavi povrede na radu).

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.