Minimalni tehnički uvjeti

Zakonodavac je propisao da prije početka obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i turizma, poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima. Odnosno poduzetnik treba zadovoljiti minimalne tehničke uvjete.

Mi obavljamo testiranje prostora, te Vas informiramo o potrebnoj papirologiji sa strane zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite prirode.

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

– rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe), ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),

– dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)

– dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,

– prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

– izvješće o ispravnosti električnih instalacija,

– izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,

– rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravlja,

– izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,

– nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,

– dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,

– dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvođači radova).

Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

– rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe), – rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),

– dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora,

– izjava sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI ZA TURISTIČKE AGENCIJE Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti:

– preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,

– dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)

– dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,

– prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline, Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost Ministarstva turizma),

– da je poslovno sposoban, – da ima najmanje srednju stručnu spremu, – da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,

– da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu – da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje. – izvješće o ispravnosti električnih instalacija. MINIMALNO TEHNIČKI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE I USLAGA U TRGOVINI Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

– dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),

– preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,

– dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,

– prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

– izvješće o ispravnosti električnih instalacija,

– druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.